Tải/download KPAH 133 auto xuyên thế kỷ,Khí Phách Anh Hùng fix lag,auto click 1.3.3


tai,download,game,auto,kpah,khí phách anh hùng,khi phach anh hung,hack,speed,fix lag,lam nhiem vu,auto click,x2
Tải/download KPAH 133 auto xuyên thế kỷ,Khí Phách Anh Hùng fix lag,auto click 1.3.3

Tên game: Khí Phách Anh Hùng
Mod bởi: Encode
Mô tả:
- Fix lỗi khi chết ấn "Chờ" ko về làng là uds
• Mã Số Auto Xuyên Thế Kỷ Khi Hành Trang Đầy+Tự Động Party Khi Ai Party Mình -5:2,51:3,49:4,57:30,55:30,-7:2,-7:3,-6:150
• Mã số đào nguyên liệu 53:3,49:1,51:2,-7:7 Nếu kết hợp auto log thì khòi cần canh.Nếu dùng auto log bỏ ,-7:7
- fix lag
- chuyển map nhanh
- kháng mù
- tránh người
- auto lượm, fix tốc độ lượm tránh gây lag cho mình và người khác
- auto chat
- menu thợ rèn
- auto tránh người
- Mod AutoClick(phím gọi)
- add light tùy chỉnh ánh sáng(giữ nút *)

Tải về:

Download:
Dự phòng:
Download:

Về chúng tôi

Trang chủ
Trang chủ